MSSQL特别公式(复制表,字段×字段求和)

多表查询代码

select [qz_lh].*,[lh].[juguangdu],[yingshoujia],[jinhuojia],[zhekou],[lingshoujia],[kucun].[shangpinID],[shuliang],[pihao],[leixing] from [qz_lh],[lh],[kucun] where [qz_lh].[ID]=5 and [kucun].[leixing]=’老花’ and cangkuID=’001′ and [qz_lh].zhuangtai <>‘0’
select * from kucun where leixing =’老花’

12